Zarządzanie i inżynieria produkcji

Program studiów ukierunkowany jest na uzyskanie kompetencji w wybranym zakresie produkcji (wyrobów i usług) oraz nauk ekonomicznych i o zarządzaniu. Kształcenie jest oparte na systemowym podejściu do tworzenia wyrobu lub usługi, jako połączenie ze sobą elementów różnych zasobów (materialnych, ludzkich, informacyjnych, abstrakcyjnych) w jeden funkcjonalny system użytkowy zwany produktem. Absolwent jako specjalista musi umieć wyspecyfikować wymagania użytkownika produktu oraz wprowadzić je do projektu produktu, a także określić skuteczny sposób zapewnienia oczekiwanej jakości. Cały cykl kreacyjny – wymagania, projekt i realizacja produktu – odbywa się w środowisku komputerowym i internetowym z zastosowaniem metod modelowania.

Ten zakres szkolenia bazowego – uzupełniony przez treści z podstaw produkcji, zarządzania, logistyki, finansów i wspomagania komputerowego – stanowi wspólną bazę kierunku studiów. Ta baza jest uzupełniana przez wybieralne moduły specjalistyczne, definiujące specjalności na kierunku studiów. Na Wydziale wybrano zakres inżynierii produkcji niematerialnej, a z obszaru produkcji materialnej ograniczono się do prostych technologii (zawartych w podstawowych procesach produkcyjnych). W kształceniu szczególny nacisk kładzie się na rozwiązywanie przez studenta praktycznych zadań w formie projektów: indywidualnego i zespołowego.

Studia na kierunku: zarządzanie i inżynieria produkcji trwają 7 semestrów i kończą sie uzyskaniem tytułu inżyniera.

Specjalności:

 • inżynieria systemów usług
 • inżynieria innowacji, doradztwa i outsourcingu
 • inżynieria Internetu
 • zarządzanie przedsięwzięciami

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów zgodnie z przepisami obowiązującymi na uczelni.

Przykładowe przedmioty:

 • inżynieria produkcji
 • zarządzanie
 • finanse i rachunkowość dla inżynierów
 • procesy produkcyjne
 • marketing usług
 • informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
 • technologie internetowe
 • architektura zorientowana na usługi i usługi na żądanie (w "chmurze")
 • przemysł usług
 • produkt informacyjny
 • inżynieria projektów informatycznych
 • środowisko kooperacji małych średnich firm
 • projekty inżynierskie (indywidualny i zespołowy)

Możliwości zatrudnienia:
Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do pracy na stanowiskach:

 • inżynier informacji; broker informacji
 • projektant produktu turystycznego; inżynier turystyki
 • specjalista w centrum informacji; menedżer informacji i wiedzy
 • menedżer przygotowania produktu
 • menedżer produktu
 • menedżer/projektant systemu usług masowych
 • doradca ds. innowacyjności produktu
 • specjalista/menedżer ds. outsourcingu
 • inżynier/menedżer ds. utrzymania ruchu infrastruktury produkcji
 • specjalista/menedżer do organizowania przedsięwzięć (np. w sytuacjach kryzysowych); dużych projektów.